نسخه های زندگی نویسنده: رضا شیرمحمدی ایمیل: reza1_sh@yahoo.com کلیپ های نسخه های زندگی با هدف اصلاح رفتارهای اجتماعی ساخته می شود. tag:http://zlife.mihanblog.com 2018-02-25T05:35:10+01:00 mihanblog.com زندگی، پس از مرگ 2017-12-17T11:35:27+01:00 2017-12-17T11:35:27+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/156 رضا شیرمحمدی آیا می خواهید از راز مرگ سردر بیاورید؟[]دانلود این ویدیو آیا می خواهید از راز مرگ سردر بیاورید؟
[
]
دانلود این ویدیو
]]>
زنجیرهای ذهن 2017-06-11T05:25:47+01:00 2017-06-11T05:25:47+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/155 رضا شیرمحمدی زنجیرهای ذهن[]زنجیرهای ذهن زنجیرهای ذهن
[
]
زنجیرهای ذهن
]]>
تروریستها، نفرت به جای عشق 2017-06-11T05:24:21+01:00 2017-06-11T05:24:21+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/154 رضا شیرمحمدی تروریستها، نفرت به جای عشق[]دانلود این ویدیو تروریستها، نفرت به جای عشق
[
]
دانلود این ویدیو
]]>
انعکاس رفتارها 2017-06-11T05:22:34+01:00 2017-06-11T05:22:34+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/153 رضا شیرمحمدی انعکاس رفتارها[]دانلود این ویدیو انعکاس رفتارها
[
]
دانلود این ویدیو
]]>
نوید زندگی 2017-06-11T05:20:49+01:00 2017-06-11T05:20:49+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/152 رضا شیرمحمدی نوید زندگی[]دانلود این ویدیو نوید زندگی
[
]
دانلود این ویدیو
]]>
مهربانی را دریغ نکنید 2017-06-11T05:19:04+01:00 2017-06-11T05:19:04+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/151 رضا شیرمحمدی مهربانی را دریغ نکنید[]دانلود این ویدیو مهربانی را دریغ نکنید

[
]
دانلود این ویدیو
]]>
قهرمان زندگی 2017-06-11T05:17:12+01:00 2017-06-11T05:17:12+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/150 رضا شیرمحمدی قهرمان زندگی[]دانلود این ویدیو قهرمان زندگی

[
]
دانلود این ویدیو
]]>
در لحظه زندگی کن 2017-06-11T05:13:23+01:00 2017-06-11T05:13:23+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/149 رضا شیرمحمدی در لحظه زندگی کن[]دانلود این ویدیو در لحظه زندگی کن
[
]
دانلود این ویدیو
]]>
پیامبری از کنار خانه ما ردشد 2016-12-19T13:52:23+01:00 2016-12-19T13:52:23+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/148 رضا شیرمحمدی مردم، هرروز خدا را می بییند... فقط او را نمی شناسند. پرل بیلی[]دانلود این ویدیو مردم، هرروز خدا را می بییند... فقط او را نمی شناسند. پرل بیلی
[
]
دانلود این ویدیو
]]>
پنجره ای به سوی عشق 2016-12-04T16:56:06+01:00 2016-12-04T16:56:06+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/147 رضا شیرمحمدی []دانلود این ویدیو [
]
دانلود این ویدیو
]]>
مرغابی های زندگی 2016-12-04T16:53:14+01:00 2016-12-04T16:53:14+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/145 رضا شیرمحمدی []دانلود این ویدیو [
]
دانلود این ویدیو
]]>
دایره مهربانی 3 2016-12-04T16:51:56+01:00 2016-12-04T16:51:56+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/144 رضا شیرمحمدی []دانلود این ویدیو
[
]
دانلود این ویدیو
]]>
عشق را بسازید، نه جنگ را 2016-12-04T16:50:13+01:00 2016-12-04T16:50:13+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/143 رضا شیرمحمدی []دانلود این ویدیو [
]
دانلود این ویدیو
]]>
ارزش زندگی 2016-12-04T16:49:01+01:00 2016-12-04T16:49:01+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/142 رضا شیرمحمدی []دانلود این ویدیو [
]
دانلود این ویدیو
]]>
مسوول زندگی ات باش 2016-12-04T16:47:16+01:00 2016-12-04T16:47:16+01:00 tag:http://zlife.mihanblog.com/post/141 رضا شیرمحمدی []دانلود این ویدیو [
]
دانلود این ویدیو
]]>